پیشخوان ساده

710

ساعت

915

تیکت ها

580

مشتری

<div class="simple--counter-container">
                    
  <div class="counter-container">
    <div class="counter-content">
      <h1 class="s-counter2 s-counter">710</h1>
    </div>
    <p class="s-counter-text">HOURS</p>
  </div>

  <div class="counter-container">
    <div class="counter-content">
      <h1 class="s-counter3 s-counter">915</h1>
    </div>
    <p class="s-counter-text">تیکت ها</p>
  </div>

  <div class="counter-container">
    <div class="counter-content">
      <h1 class="s-counter4 s-counter">580</h1>
    </div>
    <p class="s-counter-text">CUSTOMERS</p>
  </div>

</div> 

با آیکون

105

کلاینت

300

دانلود

58

جوایز

<div class="icon--counter-container">
                    
  <div class="counter-container">

    <div class="counter-content">
      <h1 class="ico-counter1 ico-counter">105</h1>
    </div>

    <svg> ... </svg>

    <p class="ico-counter-text">Clients</p>
  </div>

  <div class="counter-container">

    <div class="counter-content">
      <h1 class="ico-counter2 ico-counter">300</h1>
    </div>

    <svg> ... </svg>

    <p class="ico-counter-text">Downloads</p>
  </div>

  <div class="counter-container">
    <div class="counter-content">
      <h1 class="ico-counter3 ico-counter">58</h1>
    </div>

    <svg> ... </svg>

    <p class="ico-counter-text">جوایز</p>
  </div>

</div>