مثال با postfix

// Example with postfix (large)
$("input[name='demo1']").TouchSpin({
  postfix: '%'
});

با پیشوند

// With prefix
$("input[name='demo2']").TouchSpin({
  prefix: '%',
});

جعبه های چندگانه را انتخاب کنید

// جعبه های چندگانه را انتخاب کنید
$("input[name='demo_vertical']").TouchSpin({
  verticalbuttons: true,
});

دکمه های عمودی با نمادهای سفارشی

// Vertical buttons with custom icons
$("input[name='demo_vertical2']").TouchSpin({
  verticalbuttons: true,
  verticalup: '<svg> ... </svg>',
  verticaldown: '<svg> ... </svg>',
});

مشخصه مقدار تنظیم نشده است (با استفاده از تنظیمات. در حد متوسط)

// Value attribute is not set (applying settings.initval)
$("input[name='demo3_21']").TouchSpin({
  initval: 40
});

دکمه بعد از دکمه

// Button postfix
$("input[name='demo4']").TouchSpin({
  postfix: "Button",
  postfix_extraclass: "btn btn-outline-info",
});

تغییر دکمه کلاس

// Change button class
$("input[name='demo6']").TouchSpin({
  buttondown_class: "btn btn-classic btn-danger",
  buttonup_class: "btn btn-classic btn-success"
});