نام موقعیت دفتر سن تاریخ شروع حقوق عمل
ایمان پاکروح معمار سیستم تهران 20 1394/3/18 32000 تومان
حمید آذری حسابدار مشهد 63 1394/07/25 38000 تومان
رضا طالبی نویسنده فنی شیراز 66 1394/01/12 38000 تومان
فاطمه محمدی توسعه دهنده ارشد Javascript تهران 22 1394/03/29 38000 تومان
مهدی محمدی حسابدار مشهد 33 1394/11/28 38000 تومان
ساشا محمدی متخصص ادغام نیویورک 20 1394/12/02 38000 تومان
زهرا پر دستیار فروش شیراز 59 1394/08/06 38000 تومان
احمد سیبا متخصص ادغام مشهد 55 1394/10/14 655000 تومان
مریم گلی توسعه دهنده Javascript شیراز 39 1394/09/15 38000 تومان
مهدی یراحی مهندس نرم افزار تهران 23 1394/12/13 38000 تومان
مینا طالبی مدیر دفتر لندن 30 1394/12/19 38000 تومان
ایرج طاهری پشتیبانی از رهبر تهران 22 1394/03/03 325000 تومان
احمد طباطبایی مدیر منطقه شیراز 36 1394/10/16 445000 تومان
فهمیم رضایی طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1394/12/18 38000 تومان
محمدرضا قنبری مدیر منطقه لندن 19000 1394/03/17 38000 تومان
سینا طاهری طراح بازاریابی لندن 66 1394/11/27 38000 تومان
امیر مرادی مدیر ارشد مالی (CFO) نیویورک 64 1394/06/09 75000 تومان
گلوریا کوچک مدیر سیستم نیویورک 59 1394/04/10 38000 تومان
مهسا سیامکی مهندس نرم افزار لندن 41 1394/10/13 38000 تومان
مانی بانی سر پرسنل تهران 35 1394/09/26 38000 تومان
جانی دپ رهبر توسعه نیویورک 30 1394/09/03 38000 تومان
یوری بویکا مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 1394/06/25 38000 تومان
رضا طهماسبی پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1394/12/12 38000 تومان
دوریس وایلدر دستیار فروش رشت 23 1394/09/20 38000 تومان
نام موقعیت دفتر سن تاریخ شروع حقوق