چک باکس

کادرهای تم

استفاده از .new-control, .new-checkbox با label برچسب .new-control-inputبا ورودی type="checkbox" داخل برچسب و .new-control-indicator با span در داخل برچسب تگ کنید تا کادرهای تم سفارشی ایجاد شود.

پیشفرض

استفاده از .checkbox-* کلاس برای تغییر رنگ های مختلف

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-checkbox checkbox-primary">
   <input type="checkbox" class="new-control-input" checked>
   <span class="new-control-indicator"></span>Primary
  </label>
</div>

پیش فرض گرد

استفاده از .new-checkbox-rounded کلاس برای ایجاد کادرهای گرد گرد.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-checkbox new-checkbox-rounded checkbox-primary">
   <input type="checkbox" class="new-control-input">
   <span class="new-control-indicator"></span>Primary
  </label>
</div>

خارج از خط

استفاده از .checkbox-outline-* کادرهای ایجاد کلاس برای ایجاد و تغییر رنگهای مختلف خلاصه شده اند.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-checkbox checkbox-outline-default">
   <input type="checkbox" class="new-control-input">
   <span class="new-control-indicator"></span>Default
  </label>
</div>

طرح کلی گرد

استفاده از .new-checkbox-rounded کلاس برای ایجاد کادرهای گرد گرد.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-checkbox new-checkbox-rounded checkbox-outline-primary">
   <input type="checkbox" class="new-control-input">
   <span class="new-control-indicator"></span>Primary
  </label>
</div>

رنگ متن پیش فرض

استفاده از .new-checkbox-text کلاس برای ساخت متن به عنوان کادر انتخاب.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-checkbox new-checkbox-text checkbox-primary">
   <input type="checkbox" class="new-control-input">
   <span class="new-control-indicator"></span><span class="new-chk-content">اولیه</span>
  </label>
</div>

Rounded Text Color

استفاده از .new-checkbox-rounded کلاس برای ساخت متن به عنوان کادر انتخاب.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-checkbox new-checkbox-rounded new-checkbox-text">
   <input type="checkbox" class="new-control-input">
   <span class="new-control-indicator"></span><span class="new-chk-content">Default</span>
  </label>
</div>

رادیو

اینها مضامین رادیویی هستند.

استفاده از .new-control, .new-radio با label برچسب .new-control-inputبا ورودی type="radio" داخل برچسب و .new-control-indicator با span در داخل برچسب تگ کنید تا قالب رادیویی سفارشی ایجاد شود.

پیشفرض

استفاده از .radio-* کلاس برای تغییر رنگ های مختلف

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-radio radio-primary">
   <input type="radio" class="new-control-input" name="custom-radio-1" checked>
   <span class="new-control-indicator"></span>Primary
  </label>
</div>

کلاسیک

استفاده از .radio-classic-* class to make classic.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-radio radio-classic-primary">
   <input type="radio" class="new-control-input" name="custom-radio-2">
   <span class="new-control-indicator"></span>Primary
  </label>
</div>

میدان

استفاده از .square-radio کلاس برای ساختن مربع.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-radio square-radio radio-primary">
   <input type="radio" class="new-control-input" name="custom-radio-3">
   <span class="new-control-indicator"></span>Primary
  </label>
</div>

رنگ متن پیش فرض

استفاده از .new-radio-text کلاس برای ساخت متن به عنوان کادر انتخاب.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-radio new-radio-text radio-primary">
   <input type="radio" class="new-control-input" name="custom-radio-4">
   <span class="new-control-indicator"></span><span class="new-radio-content">اولیه</span>
  </label>
</div>

رنگ متن توت فرنگی

استفاده از .radio-classic-* کلاس برای ساخت متن به عنوان کادر انتخاب..

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-radio new-radio-text radio-classic-primary">
   <input type="radio" class="new-control-input" name="custom-radio-5">
   <span class="new-control-indicator"></span><span class="new-radio-content">اولیه</span>
  </label>
</div>

مربع رنگ متن

استفاده از .square-radio کلاس برای ساخت متن به عنوان کادر انتخاب.

<div class="n-chk">
  <label class="new-control new-radio square-radio new-radio-text radio-primary">
   <input type="radio" class="new-control-input" name="custom-radio-6">
   <span class="new-control-indicator"></span><span class="new-radio-content">اولیه</span>
  </label>
</div>