جستجوی زنده

محمد رضا رضایی

alan@mail.com

فعال

زهرا مجتهد

Linda@mail.com

مشغول

لیلا فرهانی

Lila@mail.com

بسته شده

مهناز ریاضی

Andy@mail.com

فعال

حامد حمیدی

Jesse@mail.com

مشغول

<form class="form-inline my-2 my-lg-0 justify-content-center">
  <div class="w-100">
    <input type="text" class="w-100 form-control product-search br-30" id="input-search" placeholder="جستجو کنید..." >
    <button class="btn btn-primary" type="submit"><svg> ... </svg></button>
  </div>
</form>

روکش

<div class="full-search search-form-overlay">
  <form class="form-inline form-inline search mt-lg-0" role="search">
    <svg> ... </svg>
    <div class="search-bar">
      <input type="text" class="form-control search-form-control ml-lg-auto" placeholder="جستجو کنید...">
    </div>
  </form>
</div>

جعبه جستجو

<div class="search-input-group-style input-group mb-3">
  <div class="input-group-prepend">
    <span class="input-group-text" id="basic-addon1"><svg xmlns="http://www.w3.org/2000/svg" width="24" height="24" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" class="feather feather-search"><circle cx="11" cy="11" r="8"></circle><line x1="21" y1="21" x2="16.65" y2="16.65"></line></svg></span>
  </div>
  <input type="text" class="form-control" placeholder="بیایید سؤال خود را به روش سریع پیدا کنید" aria-label="Username" aria-describedby="basic-addon1">
</div>