اولیه

اضافه کردن .active به یک .list-group-item برای نشان دادن انتخاب فعال فعلی.

 • لورم ایپسوم متن ساختگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی
 • لورم ایپسوم متن ساختگی
<!-- Basic -->
<ul class="list-group ">
  <li class="list-group-item">لورم ایپسوم متن ساختگی</li>
  <li class="list-group-item active">لورم ایپسوم متن ساختگی</li>
  <li class="list-group-item">لورم ایپسوم متن ساختگی</li>
  <li class="list-group-item">لورم ایپسوم متن ساختگی</li>
  <li class="list-group-item">لورم ایپسوم متن ساختگی</li>
</ul>

آیکون ها

 • پیام ها

  4 پیام جدید

 • لوکیشن

  25 مکانهای مسافرتی جدید

 • انعطاف پذیر

  سفارشی سازی انعطاف پذیری

<!-- Icons -->
<ul class="list-group list-group-icons-meta">
  <li class="list-group-item list-group-item-action">
    <div class="media">
      <div class="d-flex mr-3">
        <svg> ... </svg>
      </div>
      <div class="media-body">
        <h6 class="tx-inverse">Messages</h6>
        <p class="mg-b-0">4 New Messages</p>
      </div>
    </div>
  </li>
  <li class="list-group-item list-group-item-action active">
    <div class="media">
      <div class="d-flex mr-3">
        <svg> ... </svg>
      </div>
      <div class="media-body">
        <h6 class="tx-inverse">Locations</h6>
        <p class="mg-b-0">25 مکانهای مسافرتی جدید</p>
      </div>
    </div>
  </li>
  <li class="list-group-item list-group-item-action">
    <div class="media">
      <div class="d-flex mr-3">
        <svg> ... </svg>
      </div>
      <div class="media-body">
        <h6 class="tx-inverse">Flexible</h6>
        <p class="mg-b-0">سفارشی سازی انعطاف پذیری </p>
      </div>
    </div>
  </li>
</ul>

عکس ها

 • avatar
  زینب رمانی

  رهبر پروژه

 • avatar
  سونیا تنها

  طراح وب

 • avatar
  حمید کولاکی

  توسعه دهنده

<!-- Images -->
<ul class="list-group list-group-media">
  <li class="list-group-item list-group-item-action">
    <div class="media">
      <div class="mr-3">
        <img alt="avatar" src="assets/img/90x90.jpg" class="img-fluid rounded-circle">
      </div>
      <div class="media-body">
        <h6 class="tx-inverse">زینب رمانی</h6>
        <p class="mg-b-0">رهبر پروژه</p>
      </div>
    </div>
  </li>
  <li class="list-group-item list-group-item-action active">
    <div class="media">
      <div class="mr-3">
        <img alt="avatar" src="assets/img/90x90.jpg" class="img-fluid rounded-circle">
      </div>
      <div class="media-body">
        <h6 class="tx-inverse">سونیا تنها</h6>
        <p class="mg-b-0">طراح وب</p>
      </div>
    </div>
  </li>
  <li class="list-group-item list-group-item-action ">
    <div class="media">
      <div class="mr-3">
        <img alt="avatar" src="assets/img/90x90.jpg" class="img-fluid rounded-circle">
      </div>
      <div class="media-body">
        <h6 class="tx-inverse">حمید کولاکی</h6>
        <p class="mg-b-0">Developer</p>
      </div>
    </div>
  </li>
</ul>

کار

<!-- Task -->
<ul class="list-group task-list-group">
  <li class="list-group-item list-group-item-action">
    <div class="n-chk">
      <label class="new-control new-checkbox checkbox-primary w-100 justify-content-between">
       <input type="checkbox" class="new-control-input">
       <span class="new-control-indicator"></span>
        <span class="ml-2">
          لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
        </span>
        <span class="ml-3 d-block">
          <span class="badge badge-secondary">Project</span>
        </span>
      </label>
    </div>
  </li>
  <li class="list-group-item list-group-item-action active">
    <div class="n-chk">
      <label class="new-control new-checkbox checkbox-primary w-100 justify-content-between">
       <input type="checkbox" class="new-control-input">
       <span class="new-control-indicator"></span>
        <span class="ml-2">
          لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ
        </span>
        <span class="ml-3 d-block">
          <span class="badge badge-primary">Urgent</span>
        </span>
      </label>
    </div>
  </li>
  <li class="list-group-item list-group-item-action">
    <div class="n-chk">
      <label class="new-control new-checkbox checkbox-primary w-100 justify-content-between">
       <input type="checkbox" class="new-control-input">
       <span class="new-control-indicator"></span>
         <span class="ml-2">لورم ایپسوم متن ساختگی با تولید سادگی نامفهوم از صنعت چاپ</span>
         <span class="ml-3 d-block">
           <span class="badge badge-success">موفقیت</span>
         </span>
      </label>
    </div>
  </li>
</ul>