نام موقعیت دفتر سن تاریخ شروع حقوق
avatar

علی

معمار سیستم تهران 20 1394/3/18 32000 تومان
avatar

محمد

حسابدار مشهد 63 1394/07/25 38000 تومان
avatar

آتوسا

نویسنده فنی شیراز 66 1394/01/12 38000 تومان
avatar

شاهین

توسعه دهنده ارشد Javascript تهران 22 1394/03/29 38000 تومان
avatar

زهرا

حسابدار مشهد 33 1394/11/28 38000 تومان
avatar

ژیلا

متخصص ادغام نیویورک 20 1394/12/02 38000 تومان
avatar

ژاله

دستیار فروش شیراز 59 1394/08/06 38000 تومان
avatar

محلا

متخصص ادغام مشهد 55 1394/10/14 655000 تومان
avatar

شهلا

توسعه دهنده Javascript شیراز 39 1394/09/15 38000 تومان
avatar

سونیا

مهندس نرم افزار تهران 23 1394/12/13 38000 تومان
avatar

جینا

مدیر دفتر لندن 30 1394/12/19 38000 تومان
avatar

محمد

پشتیبانی از رهبر تهران 22 1394/03/03 325000 تومان
avatar

حسین

مدیر منطقه شیراز 36 1394/10/16 445000 تومان
avatar

اصغر

طراح ارشد بازاریابی لندن 43 1394/12/18 38000 تومان
avatar

حامد

مدیر منطقه لندن 19000 1394/03/17 38000 تومان
avatar

میکائیل

طراح بازاریابی لندن 66 1394/11/27 38000 تومان
avatar

محمد

مدیر ارشد مالی (CFO) نیویورک 64 1394/06/09 75000 تومان
avatar

زهره

مدیر سیستم نیویورک 59 1394/04/10 38000 تومان
avatar

محیا

مهندس نرم افزار لندن 41 1394/10/13 38000 تومان
avatar

زینب

سر پرسنل تهران 35 1394/09/26 38000 تومان
avatar

ایمان

رهبر توسعه نیویورک 30 1394/09/03 38000 تومان
avatar

یوری

مدیر ارشد بازاریابی (CMO) نیویورک 40 1394/06/25 38000 تومان
avatar

مهدی

پشتیبانی پیش فروش نیویورک 21 1394/12/12 38000 تومان
avatar

حسین

دستیار فروش رشت 23 1394/09/20 38000 تومان
avatar

حمیدده

مدیر ارشد اجرایی (مدیرعامل) لندن 47 1394/10/09 120000 تومان
نام موقعیت دفتر سن تاریخ شروع حقوق